Badanie Profilu DNAInstrukcja dla właściciela


Właściciel psa pobiera dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami
(Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA
Zlecenie badania DNA psów )

W zleceniu badania DNA psów wpisujemy:
W rubryce ZLECAJĄCY -  ZKwP
W rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział macierzysty właściciela psa, np. ZKwP, Oddział w Szczecinie

Właściciel psa opłaca badanie na rachunek:
Bank: BNP Paribas
Numer konta: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740
BIC: PPABPLPK
Koszt: badanie za jednego psa to 195 zł ( 195 zł x ilość psów)


W tytule przelewu: proszę podać nazwisko płatnika, które jest podane na Zleceniu Badania DNA Psów w pozycji „PŁATNIK”
oraz dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP
np. Jan Kowalski – ZKwP,
jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski – ZKwP – 3 psy


Lekarz weterynarii potwierdza identyfikację psa, pobiera krew, poświadcza zgodność danych na druku
(Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA) własnoręcznym podpisem i pieczątką.

Kompletne zlecenie:
Próbka, Zlecenie badania DNA psów, Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA

lekarz weterynarii przesyła na adres:
Laboratorium Genetyki Molekularnej,
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty przyspieszy rozpoczęcie badania.

Wyniki badań genetycznych - CERTYFIKAT - będą przekazywane do Oddziału macierzystego właściciela psa
w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja
o osobie pobierającej materiał do badania.

Wpis do rodowodu: PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie jest dokonywany przez biuro Oddziału
w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.

Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych,
mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie.

Zlecenia nieopłacone nie będą przyjęte do badania.
Zlecenia niekompletne nie będą przyjęte do badania.


Instrukcja dla lekarza weterynarii dotycząca pobierania materiału biologicznego do badania DNA u psów,
znajduje się na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej:
https://lgm.izoo.krakow.pl/files/psy_instrukcja.pdf
https://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy

Przykład protokołu pobrania materiały biologicznego do badania DNA

Przykład zlecenie badania DNA psów
 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału


Zarząd ZKwP Oddziału w Szczecinie informuje, iż walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 23.03.2023 r. o godzinie 17.00
w siedzibie Oddziału
przy ulicy Aleje Jana Pawła II 44, 70-415 Szczecin.

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZKwP Oddziału w Szczecinie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia i protokolantów.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (do wglądu w siedzibie Oddziału).
7. Sprawozdania z działalności:
– Zarządu Oddziału,
– Oddziałowej Komisji Hodowlanej
- Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Wolne wnioski.
15. Rozstrzygniecie Konkursu na Najbardziej Utytułowanego Psa Oddziału Szczecin w sezonie wystawowym 2022.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informujemy, że w siedzibie biura Oddziału można się zapoznać z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce,
która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2023 (w wysokości 100 zł) z uwzględnieniem §18 pkt. 2 Statutu ZKwP
oraz dokumentem tożsamości stanowią podstawę wydania mandatu.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie
Oddziału Szczecińskiego co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów,
mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

_________________________________________________________________________________________


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce
składka członkowska na 2023 rok uległa zmianie i wynosi 100 zł.


Składkę można opłacić bezpośrednio w biurze oddziału lub przelewem na rachunek bankowy
(w tytule wpłaty prosimy wpisać "imię i nazwisko - składka na 2023 rok").


_________________________________________________________________________________________


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie,
a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET,
analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU).
Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Szczecin

Aleje Jana Pawła II 44, 70-413 Szczecin

Biuro czynne:
wtorek, środa, czwartek 15:30-20:00
Kasa czynna: wtorek, środa, czwartek 15:30-19:00

tel: 91) 434-65-09, tel: 91) 812-85-37
e-mail: szczecin@zkwp.pl


Konto bankowe

Bank PKO BP II O/ Szczecin

PLN 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585