Miejsce Konkursów:

Kwatera Myśliwska w Borowcu, Borowiec 5, gm. Drawno, pow. Choszczno

Organizator:

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Szczecinie

Termin przyjmowania zgłoszeń:

do 10.10.2023 r. na adres e-mailowy Oddziału w Szczecinie: szczecin@zkwp.pl

W zgłoszeniu należy podać:

1) Imię i nazwisko właściciela psa, adres zamieszkania

2) Adres e-mailowy, tel. kontaktowy

3) Rasa psa

4) Imię i przydomek hodowlany

5) Potwierdzenie opłaconej składki członkowskiej w ZKwP

6) Kopię rodowodu psa

Opłata za udział w Konkursie:

200,-zł od jednego psa, opłatę należy dokonać na konto bankowe Oddziału w Szczecinie

Bank PKO BP II O/ Szczecin

nr konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Ważne:

1) Na konkursie nie będą prowadzone oceny dodatkowych konkurencji dla „oznajmiaczy” i „oszczekiwaczy”

2) Maksymalna ilość uczestników: 15 psów


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział Szczecin informuje
iż planuje zorganizować KURS ASYSTENCKI online w terminie JESIEŃ/ZIMA 2023. Na chwilę obecną zbieramy listę osób które byłyby zainteresowane, prosimy o przesyłanie chęć udziału w kursie na adres szczecin@zkwp.pl

Kurs asystencki może odbyć się pod warunkiem
uzbierania wystarczającej ilości osób chętnych.

Więcej informacji wkrótce.________________________________________________________________________________________


UCHWAŁY ZG - 4.07.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2023 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Powołano Klub Komisję Zarządu Głównego ras Nowofundland i Landseer i zatwierdzono jego władze.
2. Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o obligatoryjnym oznaczeniu przydomków hodowlanych już zarejestrowanych i wszystkich,
które będą rejestrowane w FCI poprzez dodanie w nawiasach skrótu FCI po przydomku.
Odstępstwo, od tej reguły będą stanowiły przydomki już zarejestrowane w FCI, co do których właściciele wniosą pisemną prośbę do biura Zarządu Głównego o odstąpieniu od dodania niniejszego oznaczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zastępuje ustalenia podjęte na posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP w dniu 29.03.2023r.
3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej doprecyzowano interpretację opłaty za certyfikat dysplazji. Jeżeli w momencie wystawiania certyfikatu właścicielem psa/suki jest obcokrajowiec ponosi on opłatę w wysokości 30 EUR, polski właściciel 60 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r.
4. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej przedstawiono i zaakceptowano poprawki do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r.

5. Zatwierdzono wzór nowego rodowodu ZKwP. Nowy Rodowód będzie drukiem dwustronnym, będzie opatrzony hologramem i kodem QR. Wersja eksportowa rodowodu będzie w języku angielskim. Rodowód wchodzi w życie z dniem 1.08.2023 r.
6. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej pracownikom biura Zarządu Głównego nadano uprawnienia na potwierdzanie za zgodność
z oryginałem zapisów w rodowodzie.


SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Powołano nowe oddziały terenowe w Gnieźnie i w Grodzisku Mazowieckim.
2. Wręczono odznaki Członka Honorowego Związku Kynologicznego w Polsce Pani Annie Redlickiej oraz Panu Leszkowi Siejkowskiemu.
3. Przyjęto, aby zamknięcie biur terenowych na czas urlopów pracowników biur nie był dłuższy niż 2 tygodnie.
4. Zarząd Główny podjął uchwałę o ustanowieniu nowego odznaczenia – św. Franciszka. Przygotowanie projektu zlecono Prezydium ZG ZKwP.

SPRAWY WYSTAW
1. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na 2023 r.
2. Zatwierdzono kalendarz Wystaw Międzynarodowych na 2026 r.
3. Zaakceptowano nowy termin Światowej Wystawy Ras Polskich na 11-12.11.2023 r. i zatwierdzono obsadę sędziowską
na Światową Wystawę Ras Polskich oraz wystawy klubowe w tym terminie.

4. Dopuszczono wyżły z kopiowanymi ogonami z ukraińskim rodowodem na wystawy w Polsce.
5. Zaakceptowano kandydatów do komisji niefakultatywnych FCI.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddział Częstochowa, który odbył się w dniu 20.06.2023 r.
2. Zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnych na sędziowski egzamin praktyczny podczas wystawy w Krakowie w terminie 08-09.07.2023 r.
3. Nadano godność sędziego międzynarodowego.
4. Wyrażono zgodę na organizację kursu asystenckiego przez Oddział Poznań.
5. Sędziom specjalności 14 nadano uprawnienia agility i obedience.
6. Wprowadzono obowiązek dokonywania w karcie oceny, opisu psa w jednym z języków FCI podczas, gdy ocenia go zagraniczny sędzia.

_________________________________________________________________________________________


Badanie Profilu DNA Instrukcja dla właściciela


Właściciel psa pobiera dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami
(Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA
Zlecenie badania DNA psów )

W zleceniu badania DNA psów wpisujemy:
W rubryce ZLECAJĄCY -  ZKwP
W rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział macierzysty właściciela psa, np. ZKwP, Oddział w Szczecinie

Właściciel psa opłaca badanie na rachunek:

Numer konta: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683
Koszt: badanie za jednego psa to 195 zł ( 195 zł x ilość psów)


W tytule przelewu: proszę podać nazwisko płatnika, które jest podane na Zleceniu Badania DNA Psów w pozycji „PŁATNIK”
oraz dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP
np. Jan Kowalski – ZKwP,
jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski – ZKwP – 3 psy


Lekarz weterynarii potwierdza identyfikację psa, pobiera krew, poświadcza zgodność danych na druku
(Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA) własnoręcznym podpisem i pieczątką.

Kompletne zlecenie:
Próbka, Zlecenie badania DNA psów, Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA

lekarz weterynarii przesyła na adres:
Laboratorium Genetyki Molekularnej,
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty przyspieszy rozpoczęcie badania.

Wyniki badań genetycznych - CERTYFIKAT - będą przekazywane do Oddziału macierzystego właściciela psa
w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja
o osobie pobierającej materiał do badania.

Wpis do rodowodu: PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie jest dokonywany przez biuro Oddziału
w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.

Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych,
mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie.

Zlecenia nieopłacone nie będą przyjęte do badania. Zlecenia niekompletne nie będą przyjęte do badania.

Instrukcja dla lekarza weterynarii dotycząca pobierania materiału biologicznego do badania DNA u psów,
znajduje się na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej:
https://lgm.izoo.krakow.pl/files/psy_instrukcja.pdf
https://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy

Przykład protokołu pobrania materiały biologicznego do badania DNA

Przykład zlecenie badania DNA psów
 

_________________________________________________________________________________________


WYNIKI KONKURSU
“NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANY PIES ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO ZKWP” w roku 2022


_________________________________________________________________________________________


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce
składka członkowska na 2023 rok uległa zmianie i wynosi 100 zł.


Składkę można opłacić bezpośrednio w biurze oddziału lub przelewem na rachunek bankowy
(w tytule wpłaty prosimy wpisać "imię i nazwisko - składka na 2023 rok").


_________________________________________________________________________________________


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie,
a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET,
analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU).
Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Szczecin

Aleje Jana Pawła II 44, 70-413 Szczecin

Biuro czynne:
wtorek, środa, czwartek 15:30-20:00
Kasa czynna: wtorek, środa, czwartek 15:30-19:00

tel: 91) 434-65-09, tel: 91) 812-85-37
e-mail: szczecin@zkwp.pl
Konto bankowe

Bank PKO BP II O/ Szczecin

PLN 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Account number for foreign exhibitors
IBAN: PL28 1020 4795 0000 9102 0256 4722
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW